Polityka zwrotów

 

 

Regulamin sprzedaży biletów elektronicznych do Klubu SKR w Obszy

 

 

I.                    Słowniczek

 

1.              Klient (Usługobiorca) – osoba fizyczna (w tym również Konsument), która ukończyła co najmniej 16 rok życia, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę.

2.              Sprzedawca (Usługodawca) – tny nr 1 Agencja Artystyczna ART MUSIC Anna i Michał Krupa Spółka Cywilna, ulica Unii Lubelskiej 1A, 37-600 Lubaczów, NIP 793161 22 75, adres elektroniczny:

a.              www.eskr.pl

b.              www.skrclub.pl

3.              Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.              Klub SKR znajdujący się w Obszy, adres: Obsza 140, 23-413 Obsza.

5.              Bilet elektroniczny (Bilet) – potwierdzenie zawarcia umowy upoważniającej Konsumenta (który spełnia określone wymagania wiekowe warunkujące możliwość udziału w określonej imprezie) – do jednorazowego wstępu do Klubu SKR w Obszy w okresie ważności Biletu – który został oznaczony na Bilecie albo na określone wydarzenie w oznaczonym na Bilecie terminie lub do skorzystania z usługi rezerwacji loży na określone wydarzenie w oznaczonym na Bilecie terminie i czasie (wskazuje się, że możliwość odbioru rezerwacji loży w danym dniu obowiązuje od chwili rozpoczęcia wydarzenia do godz. 24.00, chyba, że w treści Biletu oznaczono inaczej – po tej godzinie loża będzie mogła zostać zarezerwowana na rzecz innej osoby). Bilet elektroniczny uprawnia do jednorazowego skorzystania ze wstępu do Klubu SKR w Obszy, chyba że inaczej na nim zaznaczono. W przypadku braku informacji na Bilecie dotyczącej liczby osób, jakie mogą jednorazowo skorzystać z Biletu, oznacza to, iż Bilet upoważnia do wstępu jedną osobę, która może skorzystać z danego rodzaju Biletu. Z Biletu może skorzystać osoba, która w dniu wejścia do Klubu SKR w Obszy ukończyła wiek warunkujący możliwość wejścia na daną imprezę. Jako zasadę wskazuje się, na imprezy odbywające się w piątki (dzień rozpoczęcia imprezy) mają wstęp osoby, które w dniu wejścia na imprezę ukończyły 16 r.ż., natomiast na imprezy odbywające się w soboty (dzień rozpoczęcia imprezy) mają osoby, które w dniu wejścia na imprezę ukończyły 18 r.ż., chyba że na dane wydarzenie (imprezę) inaczej określony został warunek wiekowy wstępu do Klubu SKR w Obszy.

6.              Bilet elektroniczny jest przesyłany na adres e-mailowy wskazany przez Klienta.

7.              Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem Panelu sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Biletów elektronicznych.

8.              Panel sprzedaży – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, umożliwiający świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zawarcie umowy na odległość ze Sprzedawcą, znajdujące się w Serwisie internetowym.

9.              Serwis – zespół powiązanych ze sobą stron internetowych znajdujących się w domenie www.eskr.pl. za pośrednictwem których Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a Klient może z nich korzystać.

 

II.                 Postanowienia ogólne

 

1.              Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady i tryb zawierania ze Sprzedawcą umów na odległość – sprzedaży Biletu elektronicznego do Klubu SKR w Obszy.

2.              Bilet elektroniczny stanowi dowód zakupu.

3.              Wyrażenie zgody na stosowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa podczas czynności zmierzających do zawarcia umowy jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

4.              Informacje podane na stronach internetowych w domenie www.eskr.pl/ w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.


5.              Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za zamówiony Bilet elektroniczny, w przypadku zamówienia kilku jego sztuk, łącznej ceny za wszystkie zamówione Bilety. Łączna cena, jest podana w wypełnianym przez Klienta formularzu zamówienia w sekcji „podsumowanie” („suma”). O łącznej cenie zamówienia Klient zostanie poinformowany w sekcji „podsumowanie” przed potwierdzeniem przez niego złożenia zamówienia.

6.              Sprzedawca informuje, iż Bilety wstępu można kupić również w kasie biletowej Klubu SKR w Obszy zgodnie z obowiązującym cennikiem, jednakże niektóre promocje, preferencyjne ceny (przedsprzedaż) dotyczące Biletów elektronicznych są dostępne wyłącznie poprzez zawarcie umowy na odległość za pośrednictwem Panelu sprzedaży. Liczba Biletów elektronicznych może być limitowana, o czym Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem Panelu sprzedaży.

7.              Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mailowego, tj. skrclub@op.pl

8.              Sprzedawca spełnia świadczenie względem Klienta umożliwiając mu realizację uprawnień – wstępu do Klubu SKR w Obszy, w terminie oznaczonym na Bilecie elektronicznym.

9.              Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

10.           Opłaty za połączenie z biurem obsługi Sprzedawcy/Usługodawcy, podanym w rozdziale I pkt. 2:

a.               z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne;

b.              z telefonów komórkowych opłata zgodna z cennikiem operatora danej sieci komórkowej.

11.           Usługodawca świadczy usługi droga elektroniczną zgodnie z regulaminem. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

12.           Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.

 

III.               Zawierania umów zakupu biletu elektronicznego

 

1.              Klient może zawrzeć umowę, w języku polskim, poprzez złożenie zamówienia Biletu elektronicznego za pośrednictwem formularza zamówienia znajdującego się w Panelu sprzedaży pod adresem www.eskr.pl, oraz dokonanie zapłaty za zamówienie w terminie określonym w pkt. 5 poniżej.

2.              W celu dokonania zamówienia należy dokonać wyboru Biletu lub Biletów elektronicznych dostępnych w Panelu sprzedaży, określić ich ilość oraz przejść do „Kasy”, zaakceptować niniejszy Regulamin oraz Regulamin Klubu SKR w Obszy, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o pojawiające się na stronie komunikaty lub informacje.

3.              Całkowita wartość zamówienia i ostateczna cena zamówienia znajdują się w podsumowaniu płatności w polu „podsumowanie” i jest widoczna przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia przez Klienta.

4.              Po kliknięciu w przycisk „Zapłać teraz” lub „przejdź do płatności” nastąpi przekierowanie Klienta do systemu płatności internetowych celem dokonania zapłaty za zamówienie. Jednocześnie, po złożeniu zamówienia Klient otrzyma wiadomość z informacją, iż została dokonana rezerwacja Biletu(ów) wraz z terminem, w którym należy dokonać zapłaty za zamówienia.

5.              W momencie przekierowania Klienta do systemu płatności internetowej „Przelewy24”, ma on dwadzieścia minut na dokonanie zapłaty za zamówienie.

6.              Klient, który dokona zapłaty w tym terminie, zawiera umowę sprzedaży, wskutek której w wiadomości potwierdzającej dokonanie zapłaty, otrzyma Bilet elektroniczny na wskazany przez niego adres e- mail. Jeżeli Klient nie dokona płatności w tym terminie, otrzyma wiadomość, iż zamówienie zostało anulowane, a zamówione Bilety wracają do puli dostępnych Biletów – w takim przypadku w celu ponownego zamówienia Biletów należy wypełnić na nowo formularz zamówienia.

7.              Zamówienia można składać przez całą dobę we wszystkie dni w roku.

8.              Błędne wypełnienie formularza skutkuje wyświetleniem komunikatu z prośbą o podanie prawidłowych danych. Błędnie podane dane w formularzu Klient może zgłosić Sprzedawcy celem ich skorygowania wysyłając wiadomość e-mailową pod adres www.eskr.pl/. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowość i prawdziwość podanych przez siebie danych, w tym adresu e-mail, na który zostanie przesłany Bilet elektroniczny po opłaceniu zamówienia.

9.              Ceny Biletów podawane są w złotych polskich. Sprzedawca podaje do wiadomości Klienta cenę brutto. Cena brutto zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

10.           Informacja o dostępności Biletów jest zapewniana każdorazowo przy danym Bilecie w Panelu sprzedaży.

11.           W celu realizacji zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, które w Panelu zamówienia są oznaczone jako pola wymagane. Pola wymagane są zaznaczone „gwiazdką”.


IV.               Sposób i termin zapłaty

 

1.              Za zamówienie należy dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu płatności internetowych Przelewy24, w terminie 20 minut od momentu kliknięcia w przycisk „Zapłać teraz” lub „przejdź do płatności”.

2.              Prosimy o przygotowanie wszystkich niezbędnych danych do przelewu celem sprawnego dokonania zapłaty za zamówienie.

 

V.                 Koszty dostawy

 

Ze względu na charakter świadczenia Sprzedawcy Bilety przesyłane w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta – Klient nie ponosi kosztów dostawy.

 

VI.               Faktury VAT

 

1.              Klient może zgłosić żądanie wystawienia faktury VAT w czasie prawem przewidzianym, zwracając się o to do Biura Obsługi Klienta Klubu SKR w Obszy.

2.              W celu umieszczenia numeru NIP na paragonie w kasach Klubu SKR w Obszy, należy poinformować o tym kasjera przed rozpoczęciem procedury sprzedaży. Procedura ta obejmuje zarówno zakup biletów wstępu do Klubu SKR w Obszy jak i zakupów artykułów/towarów na terenie Klubu. Faktury VAT wystawiane są do paragonów z numerem NIP od kwoty 450,00 zł brutto lub przesyłane mailowo po uprzednim złożeniu oryginału paragonu. W celu uzyskania dokumentu elektronicznego należy przesłać zapytanie na adres: skrclub@op.pl

 

VII.        Reklamacje

 

1.              Klient ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą zakupionego biletu.

2.              Reklamacja powinna zostać zgłoszona do Biura Obsługi Klienta poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: skrclub@op.pl

3.              W reklamacji Klient powinien podać takie dane jak: imię i nazwisko, numer zamówienia oraz opisać reklamację.

4.              Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana reklamującym w taki sposób, w jaki została ona zgłoszona. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca uczyni zadość żądaniu Reklamującego zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami.

5.              Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej zgłoszenia.

6.              Każda reklamacja jest rozpatrywana zgodnie z przepisami prawa.

7.              Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku reklamacji usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 

VIII.          Odstąpienie od Umowy

 

Sprzedawca informuje, iż w przypadku zamówienia Biletu elektronicznego uprawniającego do wstępu do Klubu SKR w określonym terminie jaki oznaczony zostanie na Bilecie, prawo odstąpienia od umowy zawartej w ten sposób, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, nie przysługuje Klientowi.

 

IX.               Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

1.              Usługodawca świadczy następującą Usługi za pomocą Serwisu internetowego: usługa umożliwiająca zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronach internetowych w Panelu sprzedaży w domenie www.eskr.pl  (korzystanie ze stron internetowych); usługa umożliwiająca zawarcie umowy on-line (na odległość) poprzez zamówienie przez Klienta Biletu lub Biletów elektronicznych do Klubu SKR w Obszy, usługa przesyłania na podany przez Klienta adres e-mailowy Biletu lub Biletów elektronicznych.

2.              Usługobiorca może korzystać z Usług, dostępnych poprzez Serwis internetowy, z zastrzeżeniem spełnienia warunków technicznych systemu teleinformatycznego, o jakich mowa rozdziale X poniżej.

 

X.                 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną


1.              Warunkiem prawidłowego korzystania z Usług jest posiadanie przez Usługobiorcę systemu teleinformatycznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:

a.               z dostępem do sieci Internet;

b.              z zainstalowaną przeglądarką Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Chrome w wersji 5 lub nowszej, Safari w wersji 5 lub nowszej lub innej przeglądarki kompatybilnej;

c.               z włączoną w przeglądarce obsługą języka JavaScript;

d.              posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

2.              Warunkiem korzystania z Usług jest umożliwienie instalacji plików cookies. Szczegółowe informacje o plikach cookies wykorzystywanych w Serwisie internetowym, w tym przy świadczeniu Usług, dostępne są w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies Usługodawcy, dostępnej pod adresem www.eskr.pl

3.              Zakazuje się Usługobiorcom dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4.              Usługodawca zapewnia dostęp do aktualnych informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną; funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca, na żądanie Usługobiorcy, przekazane drogą elektroniczną na adres elektroniczny Usługodawcy.

 

XI.               Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

1.              Rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych poprzez Serwis bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. W przypadku zakończenia przez Użytkownika korzystania z Usług udostępnionych z użyciem Serwisu, Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń z chwilą opuszczenia Serwisu, z wyłączeniem usługi przesłania na adres

1.              e-mailowy Biletu lub Biletów elektronicznych, która zostaje zakończona po przesłaniu na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mailowy Biletu(ów).

2.              Możliwość korzystania z Usług: usługa umożliwiająca zawarcie umowy on-line (na odległość) poprzez zamówienie przez Usługobiorcę Biletu lub Biletów elektronicznych, usługa przesyłania na podany przez Usługobiorcę adres e-mailowy Biletu lub Biletów elektronicznego, o których mowa w rozdziale X Regulaminu powyżej, uzależniona jest od złożenia zamówienia Biletu elektronicznego, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale III.

3.              Usługa przesyłania na podany przez Usługobiorcę adres e-mailowy Biletu lub Biletów elektronicznych następuje po zawarciu umowy sprzedaży Biletu lub Biletów elektronicznych. Usługę umożliwiająca zawarcie umowy on-line (na odległość) poprzez zamówienie przez Biletu lub Biletów elektronicznych do Klubu SKR w Obszy Usługobiorca może rozpocząć i zakończyć w każdej chwili.

4.              Możliwość korzystania z bezpłatnej usługi: usługa umożliwiająca zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronach internetowych w Panelu sprzedaży w domenie www.eskr.pl  (korzystanie ze stron internetowych) jest każdorazowo wykonywana na indywidualne żądanie Usługobiorcy. Usługobiorca może w każdej chwili rozpocząć i zakończyć korzystanie z usługi. Wyjście ze strony internetowej w domenie www.eskr.pl/ oznacza rezygnację ze świadczenia przedmiotowej usługi przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.

 

XII.            Ochrona danych osobowych

 

1.              Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) dane pozyskane w związku z czynnościami związanymi z świadczeniem usług drogą elektroniczna lub zawarciem umowy na odległość poprzez Serwis przetwarzane przez Sprzedawcę, który jest administratorem tychże danych (dane Sprzedawcy podane zostały w rozdziale I).

2.              Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową na odległość oraz w toku jej realizacji, oraz w zakresie świadczonych poprzez Serwis usług droga elektroniczną przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. „a”, „b”, „c” i „f” RODO odpowiednio w celu:

a.              zawarcia umowy na odległość (w tym umowy o określonej treści); w celu wykonania umowy; w celu kontaktu z Klientem w związku ze złożoną przez niego ofertą lub wykonaniem umowy lub rozwiązaniem problemów technicznych związanych z zamówieniem; w celu skorzystania z funkcjonalności Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);


b.              w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących

i ciążących na Sprzedawcy: w tym w celach księgowych, podatkowych, w tym wystawienia faktury; reklamacyjnych; w celu przekazania informacji na żądanie organu państwowego na podstawie przepisów szczególnych, np. policji, prokuraturze, sądowi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c.              z uwagi na prawnie uzasadniony interes Usługodawcy odpowiednio w postaci następujących celów: w celu kontroli i weryfikacji uprawnień zapobieganiu oszustwom (w tym zgłoszenia takich incydentów policji lub prokuraturze); w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób, których dane dotyczą; w celach analitycznych; w celu oferowania produktów i usług Usługodawcy bezpośrednio Usługobiorcom (marketing lub w celu oferowania bezpośrednio produktów i usług (marketing) firm współpracujących z Usługodawcą bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej (uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność lub innych podmiotów); w celu oferowania produktów i usług Usługodawcy bezpośrednio Usługobiorcom (marketing lub w celu oferowania bezpośrednio produktów i usług (marketing) firm współpracujących z Administratorem z wykorzystania środków komunikacji elektroniczne – przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności prawo telekomunikacyjne i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie stosownych zgód, o ile takie zgody zostały zgromadzone; w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom; w celu organizacji akcji promocyjnych, programów promocyjnych i kampanii, w których mogą wziąć udział Usługobiorcy; w celu obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienia rozliczalności (w uzasadnionym celu udzielania odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie (np. zapytania mailowe), w tym przechowywanie takich wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d.              przesyłania informacji handlowej (bezpłatna subskrypcja newslettera) – na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3.              Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa, w tym RODO, w tym przy uwzględnieniu zasad wynikających z art. 5 RODO, tj. zasad: rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, zgodności z prawem, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.

4.              W zależności od zakresu i celu przetwarzanych danych mogą być one przekazywane – na zasadach przewidzianych prawem – innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w zakresie danego celu przetwarzania, odpowiednio (odbiorcy danych):

a.              w przypadku realizacji przez Administratora usługi lub dostawy (sprzedaży) rzeczy innych niż drogą elektroniczną, ale w drodze zawartej umowy na odległość – podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, jeżeli przedmiot umowy będzie miał zostać wysłany/dostarczony drogą tradycyjną; podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na jego zlecenie w celu realizacji umowy;

b.              w celu realizacji procesu płatności za zamówienie – bankom lub podmiotom prowadzącym system płatności elektronicznej – które są dostępne w momencie składania zamówienia (w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie).

c.              podmioty świadczące pomoc prawną – celem realizacji uprawnień przewidzianych prawem, zabezpieczenia praw i dochodzenia roszczeń z umowy oraz rozpatrywaniu reklamacji;

d.              podmioty świadczące pomoc księgową celem realizacji obowiązków księgowych i podatkowych;

e.              w każdym przypadku organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków nałożonych przepisami prawa, np. policja, prokuratura, urząd skarbowy;

f.               podmioty świadczące usługi marketingowe celem wsparcia Administratora w promocji towarów, organizacji akcji promocyjnych, programów lojalnościowych i kampanii;

g.              podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT – w zakresie utrzymania prawidłowości działania systemu, jego aktualizacji, napraw, oraz wprowadzenia lub ulepszenia funkcjonalności;

h.              podmioty wspierające prowadzoną działalności Administratora na jego zlecenie w tym dostawcom zewnętrznych systemów – celem wsparcia, ulepszenia lub rozwoju działalności Administratora,

o ile dochodzi do przetwarzania danych osobowych w określonym celu przy uwzględnieniu tego jakie funkcjonalności (były) dostępne w serwisie, z poszanowaniem zasad dotyczących przetwarzania danych, a określonych w RODO, jak i okresu, w którym określone dane mogą być przechowywane. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie na zasadach i w granicach prawnie dozwolonych.


5.              Usługodawca odpowiednio wyróżnia i oznacza dane osobowe, których podanie jest niezbędne ze względu na właściwość umowy o określonej treści lub sposób jej realizacji. Odmowa podania oznaczonych w wyżej określony sposób danych powoduje odmowę świadczenia danej usługi przez Usługodawcę lub niemożliwość skutecznego złożenia mu oferty zawarcia umowy na odległość o określonej treści. W pozostałym zakresie brak podania danych (lub jednostkowej danej) może utrudniać bądź uniemożliwiać prawidłowe wykonanie innych funkcjonalności lub usługi dostępnej w Serwisie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym niezbędne dla realizacji umowy/zamówienia.

6.              Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów opisanych powyżej – w tym prawidłowego funkcjonowania działalności Administratora, przy uwzględnieniu terminów przedawnienia roszczeń oraz okresu uzasadnionego koniecznością przechowywania dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami prawa przepisów prawa obligujących Administratora do przechowywania dokumentów (z uwzględnieniem okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego) i przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności. Zgodnie z art. 118 Kodeku cywilnego: „Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.” Z kolei w przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – przechowywane będą do momentu wycofania zgody; z kolei w przypadku przetwarzania tychże danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora – do czasu wniesienia sprzeciwu (lub równoznacznego oświadczenia w tym zakresie), chyba że przepisy prawa uprawniają administratora do dalszego przetwarzania takich danych osobowych mimo złożenia takiego sprzeciwu.

7.              Administrator informuje, że w sprawie danych osobowych można kontaktować się pisząc na adres email

. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.

8.              Usługodawca informuje ponadto osobę, której dane dotyczą o:

a.              prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych o ile przepisy prawa w danym wypadku nie ograniczają tychże uprawnień; oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

b.              że w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na postawie oświadczenia o wyrażeniu zgody (podstawa prawna odpowiednio: art. 6 ust. 1 lit. a) – osoba wyrażający taką zgodę ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

c.              że z końcem okresu przechowywania – zgodnie z przepisami prawa – dane osobowe zostaną usunięte.

9.              Usługodawca informuje ponadto osobę, której dane dotyczą, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych (lub logowanie do serwisu) bądź też podczas korzystania z tego serwisu w urządzeniu Usługobiorcy mogą być dodatkowo umieszczone pliki cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Instagram, czy serwisy płatności internetowej w celu umożliwienia skorzystania z funkcjonalności serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z tychże dostawców określa zasady korzystania z plików cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym Administrator informuje, iż nie ma wpływu na prowadzoną przez tychże dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby przed skorzystaniem z funkcjonalności/zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Usługobiorca zapoznał się z regulacjami dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies tychże podmiotów, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem tychże stron lub serwisów w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

10.           Administrator nie podejmują decyzji w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO.

 

XIII.          Spory

1.              Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikających lub związanych: ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę/Sprzedawcę na podstawie niniejszego Regulaminu powstałych pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą a Usługobiorcą/Klientem, który nie jest Konsumentem; lub z umową


zawartą na odległość pomiędzy ww. Stronami zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo dla miasta Krakowa.

2.              W przypadku sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może zwrócić się o interwencję rzecznika praw lub skorzystać z mediacji (o ile na nią – mediację – Sprzedawca wyrazi zgodę). Dostęp do ww. procedur jest opisany w polskim Kodeksie postępowania cywilnego oraz Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Sprzedawca informuje, na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (https://webgate.ec.europa. eu/odr/main/?event=main.home.show) dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 

XIV.          Postanowienia końcowe

 

1.              Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

2.              W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa o prawach konsumenta.

3.              Sprzedawca/Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych w zdaniach następujących. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej, na której znajduje się Panel sprzedaży. Usługobiorcy będący konsumentami zostaną o tym poinformowani drogą e-mailową odpowiednio wcześniej, tj. na co najmniej czternaście dni przed wejściem w życie zmiany regulaminu. W przypadku niewyrażenia zgody na treść nowego regulaminu Usługobiorca powinien powiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu czternastu dni od daty poinformowania o zmianie regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej na co najmniej czternaście dni przed wejściem jej w życie. Data wejścia w życie nowego regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się poprzedni regulamin (obowiązujący w chwili zawarcia umowy).

4.              Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w Serwisie internetowym (w tym m.in. nazwy, logotypy, Cennik, a także grafiki, kolorystyka i układ witryny) oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią Serwisu internetowego w tym m.in. utwory, prawa do znaków towarowych, należą do Usługodawcy lub podmiotów, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

5.              Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.03.2022.

Scroll to Top